Polityka prywatności

Polityka Prywatności

 

Sklep internetowy www.littlelights.pl prowadzony jest przez Little Lights Sp. z o.o. ul. Wadowicka 7, 30-347 Kraków Spółka Zarejestrowana W Sądzie Rejonowym Dla       Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Xi Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS: 0000886522, NIP: 6793212940, Regon: 388286145,

zwany dalej Sprzedawcą.

 

Kontakt ze Sklepem oraz Administratorem możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej: shop@littlelights.pl oraz pod numerem telefonu: +48 123 56 57 00

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Little Lights Sp. z o.o. ul. Wadowicka 7, 30-347 Kraków Spółka Zarejestrowana W Sądzie Rejonowym Dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Xi Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS: 0000886522, NIP: 6793212940,

 Regon: 388286145.

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, zasadą ograniczenia celu przetwarzania danych, zasadą minimalizacji danych, zasadą prawidłowości danych, zasadą ograniczenia przechowania danych, zasadą integralności i poufności danych oraz rozliczalności.
 3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

 

§ 2

Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą:
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – w celu wykonania łączącej Administratora z Tobą umowy, w tym dokonywania płatności, obsługi reklamacji, odstąpienia od umowy, odpowiedzi na zapytania kierowane pocztą elektroniczną oraz kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z realizacją umowy.
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. dla celów podatkowych i księgowych,
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w celu prowadzenia wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon, obsługi Twoich zapytań przekazywanych za pomocą poczty elektronicznej w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacja należności, prowadzenia analiz statystycznych, przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności,
 5. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) – Twojej zgody, w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

 

§ 3

Odbiorcy danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym Administratora w realizacji umowy kupna sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

§ 4

Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych. Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

§ 5

Prawa osób których dane dotyczą

 1. Masz następujące uprawnienia:
 2. prawo dostępu do danych,
 3. praw do sprostowania danych,
 4. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do sprzeciwu,
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
 9. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.
 10. Powyższe uprawnienia można realizować zgodnie z zasadami opisanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), kontaktując się z Administratorem pod adresem shop@littlelights.pl.
 11. Swoje prawa możesz realizować:
 12. w przypadku żądania sprostowania danych gdy: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 13. w przypadku żądania usunięcia danych gdy: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych, zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 14. w przypadku żądania ograniczenia przetwarzania danych gdy: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą już Administratorowi potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń, lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 15. w przypadku żądania przeniesienia danych gdy: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny;
 16. w przypadku żądania sprzeciwu gdy: przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś, Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
 17. Masz również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych, które Ciebie dotyczą narusza przepisy RODO.
 18. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można cofnąć w taki sam sposób w jaki została udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 19. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne
  do złożenia zamówienia i utworzenia konta.
 20. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

§ 6

Pliki cookies i inne technologie śledzące

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze Sklepu.
 2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep i przechowywane na Twoim komputerze, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Ciebie ze Sklepu. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep w celu obsługi strony Sklepu i zapewnienia możliwości udostępnienia Tobie interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Ciebie zakupów.
 3. Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Ciebie ze Sklepu i służą do przechowywania informacji takich, jak Twoje hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze Sklepu. W każdym wypadku możesz zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której korzystasz.
 4. Obok plików cookies, Sklep może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której wszedłeś na stronę Sklepu. Niektóre podstrony w ramach Sklepu oraz inne środki komunikacji z Tobą mogą zawierać tzw. „web beacons” (elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich, jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Sklepu Dane te nie będą łączone z przekazanymi danymi osobowymi.

Zacznij pisać i naciśnij Enter, aby wyszukać

Lista zakupów
Select your currency
EUR Euro